FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi)

Adresat: Empresoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000523426, NIP: 6762479748, REGON: 123210618, adres E-mail: help@worktime.pl.

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi z dnia ………………………………….. zawartej na podstawie Regulaminu korzystania z usług WorkTime Expert.

Imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP: …………………………….

Adres: ……………………………………………

Data: ………………………….

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ……………………………