v1.22.20240125

Regulamin w pliku PDF do pobrania tutaj »

Regulamin korzystania z usług WorkTime Expert

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: Regulaminem, określa zasady świadczenia przez spółkę Empresoft Sp. z o.o. usługi dostępu do funkcjonalności programu komputerowego WorkTime Expert drogą elektroniczną, za pośrednictwem przeglądarek internetowych, który to program komputerowy służy w szczególności do ewidencjonowania czasu pracy i prowadzenia rozliczeń z kontrahentami Usługobiorcy oraz dostarcza funkcje nakierowane na zwiększanie rentowności przedsiębiorstw.

 2. Właścicielem WorkTime Expert i podmiotem świadczącym Usługę jako Usługodawca jest Empresoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

 3. Każdy Usługobiorca ma możliwość uzyskania bezpłatnego dostępu do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem stron internetowych w domenach należących do Usługodawcy i zawierających słowo worktime lub worktime expert (np.: worktime.expert, worktime.at, worktime.es, worktime.fr, worktime.lt, worktime.pl, worktime.com.pl, worktime.si, worktimeexpert.com, worktimexpert.com, worktimeexpert.app, worktime.help).

 4. Korzystając z Usługi Usługobiorca potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z WorkTime Expert oraz iż warunki świadczenia Usługi określone w Regulaminie są dla niego zrozumiałe i je akceptuje. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą dla Usługobiorcy wskutek zaniechania zapoznania się z treścią Regulaminu.

 5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Usługodawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

 6. WorkTime Expert przeznaczony jest dla Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców Kwalifikowanych. Usługobiorca akceptując Regulamin oświadcza, iż działa w charakterze Przedsiębiorcy lub Przedsiębiorcy Kwalifikowanego.

 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Przedsiębiorców Kwalifikowanych przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 8. Usługodawca wdrożył odpowiednie środki ochrony danych przetwarzanych w ramach Usługi w celu zapewnienia ich poufności, bezpieczeństwa oraz ciągłości, jednak korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze może wiązać się z niebezpieczeństwem pozyskania oraz wykorzystania danych Usługobiorców przez osoby nieuprawnione lub przerwania dostępu do danych, bądź usług. Usługobiorcy powinni chronić swoje dane w szczególności w zakresie urządzeń i programów, którymi sami się posługują, w tym poprzez stosowanie aktualnych wersji programów antywirusowych oraz firewalli, a także poprzez odpowiednio złożone hasła do logowania, które nie są udostępniane podmiotom trzecim.

 9. Opinie lub referencje na temat Worktime Expert, które pojawiają się na Stronach Worktime Expert są zweryfikowane. Są one zbierane przez Usługodawcę i przez niego zamieszczane,
  a pochodzą one od Usługobiorców, którzy skorzystali z odpłatnych Usług.

 10. Usługodawca stosuje na Stronach Worktime Expert tzw. pliki cookies (tzw. ciasteczeka), przez które rozumie się krótkie dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zamieszczane w urządzeniach końcowych Usługobiorcy oraz Użytkowników podczas korzystania z tych Stron. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, w tym ich funkcji oraz celu, uregulowane są w Polityce prywatności dostępnej na Stronach WorkTime Expert oraz stanowiącej Załącznik 1 do Regulaminu.

 11. Umowa o świadczenie Usługi może zostać zawarta w języku polskim. Dodatkowe, aktualne języki w których może zostać zawarta umowa o świadczenie Usługi są wskazane na Stronach WorkTime Expert.

 12. W toku świadczenia Usługi, w tym trakcie okresu testowego, Usługodawca, dążąc do ułatwienia i usprawnienia korzystania z WorkTime Expert, może wysyłać drogą e-mail informacje oraz zapytania odnośnie WorkTime Expert, w szczególności powiadomienia o zmianach w funkcjonalnościach.

§2 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony ustalają następujące definicje:

 1. Usługodawca - Empresoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000523426, NIP: 6762479748, REGON: 123210618, adres E-mail: info@worktime.expert.

 2. Usługobiorca – Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca Kwalifikowany.

 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 4. Przedsiębiorca Kwalifikowany - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 5. Strony WorkTime – strony internetowe Usługobiorcy dostępne w domenach należących do Usługobiorcy i zawierających słowa worktime i worktime expert np. worktime.at, worktime.es, worktime.fr, worktime.lt, worktime.pl, worktime.com.pl, worktime.si, worktime.expert, worktime.blog, worktime.academy, worktime.expert, worktime.help, worktimexpert.com, worktimeexpert.app, worktime-expert.com.

 6. WorkTime Expert – udostępniany za pośrednictwem sieci Internet i Stron WorkTime program komputerowy o nazwie WorkTime Expert, którego twórcą i właścicielem jest Usługodawca.

 7. Usługa – umożliwienie wskazanej przez Usługobiorcę liczbie Użytkowników dostępu do WorkTime Expert i korzystania z jego funkcjonalności w ustalonym umową zakresie za pośrednictwem sieci Internet w modelu SaaS (Software as a Service, oprogramowanie jako usługa), bez przekazywania Usługobiorcy kopii WorkTime Expert i instalowania WorkTime w pamięci urządzeń Usługobiorcy, przy zachowaniu możliwości zapisu części danych w urządzeniach Usługobiorcy w zakresie wymaganym do prawidłowego funkcjonowania WorkTime Expert, w tym w wersji offline aplikacji. Dane zapisywane w urządzeniach Usługobiorcy dla zwiększenia ich bezpieczeństwa są szyfrowane.

 8. Profil– element WorkTime Expert, wydzielony dla konkretnego Usługobiorcy, zakładany w celu skorzystania z Usługi.

 9. Użytkownik – Usługobiorca, oraz osoba posiadająca dostęp do WorkTime Expert dzięki Usługobiorcy i mająca możliwość korzystania z jego funkcjonalności, w tym współpracująca lub zatrudniona przez Usługobiorcę.

 10. Wymagania Techniczne – wymagania sprzętowe urządzenia komputerowego pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie WorkTime Expert: dostęp do Internetu o przepustowości min. 512 kb/s gwarantujący nieprzerwany dostęp do WorkTime Expert, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa w najnowszej obowiązującej wersji z włączonym przechowywaniem plików cookies. Używana przez Usługobiorcę przeglądarka internetowa powinna wspierać następujące standardy sieciowe: HTML5, CSS3, ES6 oraz połączenia za pomocą WebSocket. Do komfortowego korzystania z WorkTime Expert Usługodawca zaleca minimalną rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 pixeli lub większą.

 11. Opłata abonamentowa – wskazana w Cenniku lub ustalona indywidualnie dla danego Usługobiorcy kwota wynagrodzenia należnego Usługodawcy za korzystanie z Usługi na zasadach wyszczególnionych w niniejszym Regulaminie oraz Cenniku.

 12. Okres abonamentowy – okres świadczenia przez Usługodawcę Usługi, wskazany w Cenniku jako dostępny dla danego Pakietu Usługi, za który należna jest Opłata abonamentowa. Usługodawca może przykładowo oferować następujące rodzaje Okresów abonamentowych:

  1. 30-to dniowy zwany dalej „miesięcznym” lub „30”,
  2. 90-cio dniowy zwany dalej „3-miesięcznym” lub „90”,
  3. 365-cio dniowy zwany dalej „rocznym” lub „365”, przy czym aktualne informacje na temat Okresów abonamentowych zawarte są w Cenniku.
 13. Cennik – zestawienie zawierające informacje o Opłatach i Okresach abonamentowych oraz zakresie możliwości korzystania z WorkTime Expert za daną Opłatę abonamentową. W zakresie części Pakietów Usługi, Cennik bezpośrednio wskazuje określoną Opłatę abonamentową. W zakresie pozostałych Pakietów, Cennik wskazuje minimalną Opłatę abonamentową, a ostateczna Opłata abonamentowa jest ustalana przez Usługodawcę indywidualnie dla danego Usługobiorcy, a następnie podawana w Panelu administratora Profilu Usługobiorcy przed zawarciem przez niego umowy o odpłatne świadczenie Usługi. Cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i dostępny jest w języku polskim na stronie Usługodawcy pod adresem https://worktime.expert/pl/cennik, a w innych językach pod podobnymi adresami z identyfikatorem kraju (np. Polska = /pl/) i przetłumaczonym słowem cennik (np.: /pricing w języku angielskim).

 14. Panel administratora – panel w Profilu WorkTime Expert danego Użytkownika, umożliwiający zarzadzaniem Profilem, w tym m. in. zawarcie i zmianę umowy o świadczenie Usługi w wypadkach przewidzianych Regulaminem.

 15. Pakiet Usługi – określony zestaw funkcjonalności WorkTime Expert, za który należna jest Opłata abonamentowa.

 16. Zautomatyzowany Pakiet Usługi – Pakiet Usługi, w którym określona Opłata abonamentowa jest wskazana bezpośrednio w Cenniku.

 17. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę jak i politykę plików cookies, stanowiący integralną część Regulaminu (Załącznik 1).

 18. Awaria – stan całkowitego lub częściowego braku funkcjonowania WorkTime Expert lub serwera Usługodawcy lub ich błędne funkcjonowanie, uniemożliwiające lub w znaczącym stopniu utrudniające korzystanie z WorkTime Expert. W szczególności przez Awarię rozumie się brak możliwości odczytania danych, błędne obliczenia wykonywane przez WorkTime Expert oraz niepoprawne wyświetlanie WorkTime Expert, które uniemożliwia odczytanie ich treści lub powoduje wyświetlenie treści niezgodnej z wprowadzonymi do WorkTime Expert danymi.

 19. Usterka - nieprawidłowość działania WorkTime Expert, która nie powoduje istotnego upośledzenia jego funkcjonowania, a jedynie niedogodność w korzystaniu z WorkTime Expert, jak również błędy w wyświetlaniu interfejsu WorkTime Expert, które mają niewielkie znaczenie dla poprawnego korzystania z niego.

 20. Informacje Poufne - informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

§3 ROZPOCZĘCIE ORAZ OKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi jest założenie Profilu przez Usługobiorcę, co będzie w szczególności wymagało wskazania oraz potwierdzenia adresu e-mail Usługobiorcy, złożenia oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, wybrania odpowiednich funkcjonalności WorkTime Expert za pośrednictwem Panelu administratora w Profilu oraz, w przypadku Usługi odpłatnej, podanie danych Usługobiorcy niezbędnych do rozliczeń i uiszczenie przez Usługobiorcę Opłaty abonamentowej, jak również kliknięcie przycisku
  a) w wersji nieodpłatnej: „Start” lub „Utwórz konto” lub „Rozpocznij”
  b) w wersji odpłatnej: „Zamawiam i płacę” lub „Kupuję” lub „Opłacam abonament”
  lub innych równoznacznych.

 2. Modyfikacja wyboru Usługi jest możliwa do momentu kliknięcia przycisków wskazanych w ust. 1 powyżej. Edycja wprowadzonych danych na temat Usługobiorcy możliwa jest zarówno przed jak i po kliknięciu wskazanych przycisków, jednakże po ich kliknięciu zmiana ta nie działa wstecz tj. nie wpływa na Usługi świadczone oraz rozliczenia dokonane z Usługobiorcą do momentu wprowadzenia zmiany.

 3. Usługodawca świadczy Usługę przez Okres abonamentowy wybrany przez Usługobiorcę spośród rodzajów Okresów abonamentowych wskazanych w Cenniku jako dostępnych dla danego Pakietu Usługi. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty abonamentowej należnej za wybrany przez siebie Okres abonamentowy.

 4. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy możliwość uiszczania Opłat abonamentowych przez Internet przy pomocy karty debetowej lub kredytowej. Usługodawca może udostępnić Usługobiorcy inne rozwiązania w zakresie płatności – informację w tym względzie Usługodawca udostępni na Stronach WorkTime Expert.

 5. Początek pierwszego Okresu abonamentowego wyznacza dzień uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do WorkTime Expert, co może nastąpić, z zastrzeżeniem postanowień §5 poniżej, nie wcześniej niż w dacie uiszczenia odpowiedniej Opłaty abonamentowej. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku wznowienia korzystania z WorkTime Expert po przerwie.

 6. Opłata abonamentowa za kolejne Okresy abonamentowe staje się wymagalna z upływem 10 dni od daty rozpoczęcia Okresu abonamentowego, którego dotyczy. W przypadku braku uiszczenia Opłaty abonamentowej przez Usługobiorcę za nowy Okres abonamentowy, ostatni Okres abonamentowy przedłuża się o 10 dni bez zmiany wysokości należnej za niego Opłaty abonamentowej, po czym umowa o świadczenie Usługi wygasa wraz z upływem 10-go dnia. W przypadku terminowego uiszczenia Opłaty abonamentowej, nowy Okres abonamentowy rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego Okresu abonamentowego.

 7. Faktury uwzględniające Opłaty abonamentowe są generowane automatycznie w terminie do 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty przez Usługodawcę. Dostęp do nich jest możliwy przez Panel administratora. Na wniosek Usługobiorcy faktury będą wysyłane również drogą e-mail na adres Usługobiorcy, który Usługobiorca określa samodzielnie wewnątrz WorkTime Expert (także przez Panel administratora). Usługobiorca wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń przy użyciu faktur w formie elektronicznej.

 8. W relacji pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą nie będącym Przedsiębiorcą Kwalifikowanym, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu, w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi, okres wypowiedzenia upływa wraz z końcem Okresu abonamentowego w trakcie którego wypowiedzenie zostało złożone, bez względu na przyczynę wypowiedzenia, tj. także w przypadku wypowiedzenia z ważnej przyczyny przez jedną ze stron.

 9. W przypadku Usługobiorców nie będących Przedsiębiorcami Kwalifikowanymi, Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach korzystania z WorkTime Expert z naruszeniem niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa, przy czym wypowiedzenie powinno być poprzedzone wezwaniem Usługobiorcy drogą elektroniczną do zaprzestania naruszeń w terminie 7 dni od daty odbioru wezwania i bezskutecznym upływem tego terminu. Powyższe przypadki uznaje się za ważne przyczyny wypowiedzenia umowy (bez ograniczania zakresu tego pojęcia). W przypadku stwierdzenia naruszenia Usługodawca zastrzega sobie również prawo zablokowania lub ograniczenia Usługobiorcy dostępu do WorkTime Expert do czasu zaprzestania naruszeń. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi bądź zablokowania lub ograniczenia Usługobiorcy dostępu do WorkTime Expert, zgodnie z niniejszym ustępem, Usługobiorcy nie przysługują wobec Usługodawcy żadne roszczenia, w tym roszczenia odszkodowawcze z tytułu zaprzestania świadczenia Usługi.

 10. Usługodawcy przysługuje prawo odmowy wydłużenia okresu świadczenia Usługi poza trwający Okres abonamentowy, tj. odmowy przystąpienia do kolejnego Okresu abonamentowego, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi wraz z końcem obowiązującego Okresu abonamentowego. O braku przystąpienia do kolejnego okresu abonamentowego Usługodawca poinformuje Usługobiorców z zachowaniem terminów przewidzianych dla przekazania informacji o zmianie Regulaminu (§17 pkt. 2.).

 11. W trakcie trwania opłaconego Okresu abonamentowego Usługobiorca ma możliwość zadecydowania o przejściu na inny Okres abonamentowy, od następnego Okresu abonamentowego.

 12. W przypadku Zautomatyzowanych Pakietów Usługi Usługobiorca ma możliwość modyfikacji Usługi w trakcie jej trwania poprzez dokupienie dodatkowych funkcjonalności dostępnych dla danego Pakietu Usług. W przypadku Pakietów Usługi innych niż Zautomatyzowane, Usługobiorca ma możliwość modyfikacji Usługi w trakcie jej trwania poprzez dokupienie dodatkowych funkcjonalności dostępnych dla danego Pakietu Usługi lub zmianę Pakietu Usługi na bardziej zaawansowany. Udostępnienie Usługobiorcy zmodyfikowanej Usługi następuje po uiszczeniu dopłaty związanej z modyfikacją.

 13. Szczegóły danego Pakietu Usługi dotyczące Opłaty abonamentowej, Okresu abonamentowego, zakresu świadczeń Usługodawcy dostępnych za daną Opłatę abonamentową oraz dodatkowych funkcjonalności dostępnych dla danego Pakietu Usług i ich kosztów, nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie, określa Cennik. Powyższe ma miejsce za wyjątkiem wysokości Opłaty abonamentowej w Pakietach Usługi innych niż Zautomatyzowane, które to Opłaty są ustalane indywidualnie przez Usługodawcę dla danego Usługobiorcy.

 14. Dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi:

  1. nieodpłatnej – imię, nazwisko, adres e-mail.
  2. odpłatnej – imię, nazwisko, adres email, nazwa firmy w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer NIP.
 15. Usługodawca jest uprawniony do korzystania ze zanonimizowanych danych znajdujących się w WorkTime Expert, w tym wprowadzonych przez Użytkowników, w celach analitycznych.

§4 ZASADY NALICZANIA OPŁAT ABONAMENTOWYCH

 1. Wysokość pierwszej Opłaty abonamentowej wyliczana jest w oparciu o zadeklarowaną przez Usługobiorcę liczbę Użytkowników - szacunkową liczbę kont Użytkowników, które Usługobiorca będzie utrzymywał jako aktywne w danym Okresie abonamentowym, przy czym przez konto aktywne rozumie się konto Użytkownika zapisane w WorkTime Expert i oznaczone przez Usługobiorcę jako aktywne, niezależnie od tego, czy Użytkownik faktycznie z niego korzysta.

 2. Kolejne Opłaty abonamentowe wyliczane są według stanu na dzień rozpoczęcia dalszego Okresu abonamentowego, jako iloczyn aktualnej Opłaty abonamentowej oraz liczby kont Użytkowników aktywowanych w WorkTime Expert.

 3. Jeżeli w toku danego Okresu abonamentowego Usługobiorca aktywuje w WorkTime Expert większą liczbę kont Użytkowników niż uwzględniona przy ustaleniu Opłaty abonamentowej za ten Okres, podlega to rozliczeniu w sposób wskazany w Cenniku. W razie braku odmiennych uregulowań w Cenniku:

  1. w przypadku Okresu abonamentowego miesięcznego lub 3-miesięcznego – kolejna Opłata abonamentowa zostanie powiększona odpowiednio do liczby nadliczbowych aktywowanych kont oraz dni, w których konta te miały status aktywnych (dni, kiedy Użytkownik miał choćby tymczasową, możliwość dostępu do WorkTime Expert przez nadliczbowe konto). W przypadku nieprzedłużenia korzystania z Usługi Usługodawca wystawi fakturę uwzględniającą uzupełniające rozliczenie za poprzedni Okres abonamentowy.

  2. w przypadku Okresu abonamentowego rocznego – Okres abonamentowy ulega odpowiedniemu skróceniu stosownie do liczby nadliczbowych aktywowanych kont oraz dni, w których konta te miały status aktywnych (dni, kiedy Użytkownik miał choćby tymczasową, możliwość dostępu do WorkTime Expert przez nadliczbowe konto).

 4. Opłata abonamentowa ulega zwiększeniu także w przypadku dodania przez Usługobiorcę dodatkowych funkcjonalności do danego Pakietu Usługi. Dodatkowe funkcjonalności, w zależności od ich rodzaju, są rozliczane w Okresie abonamentowym na 3 sposoby: a) w oparciu o liczbę Użytkowników, uprawnionych do korzystania z danej funkcjonalności, b) ryczałtowo dla Profilu Usługobiorcy, c) w zależności od wielkości zużycia. Rodzaj dostępnych funkcjonalności oraz ich koszty wyszczególnione są w Cenniku.

 5. Pierwszego dnia każdego kolejnego Okresu abonamentowego Usługobiorca otrzymuje informację, która zawiera wyliczenie właściwej wysokości Opłaty abonamentowej należnej za ten Okres wraz z linkiem do płatności.

§5 OKRES TESTOWY

 1. Usługodawca jednorazowo umożliwia Usługobiorcy skorzystanie z 14-dniowego, bezpłatnego okresu testowego, w którym udostępniana jest mu wersja testowa WorkTime Expert. Po zakończeniu okresu testowego Usługodawca umożliwia Usługobiorcy jednorazowe przedłużenie okresu testowego o kolejne 7 dni za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na adres Usługobiorcy wskazany przy zakładaniu Profilu.

 2. W przypadku Zautomatyzowanych Pakietów Usługi, celem skorzystania z okresu testowego, Usługobiorca powinien założyć Profil w WorkTime Expert za pośrednictwem oznaczonego miejsca na Stronie WorkTime Expert, co wymaga w szczególności wskazania i potwierdzenia adresu e-mail Usługobiorcy, oraz wskazania szacunkowej liczby Użytkowników, oraz złożyć oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności i kliknąć przycisk „Start” lub „Utwórz konto” lub „Rozpocznij” lub inny równoznaczny.

 3. W przypadku Pakietów Usługi innych niż Zautomatyzowane, celem skorzystania z okresu testowego, Usługobiorca za pośrednictwem Strony WorkTime Expert wysyła do Usługodawcy formularz z podaniem adresu e-mail oraz numeru telefonu. W odpowiedzi na powyższe Usługodawca kontaktuje się z Usługobiorcą w celu indywidualnego ustalenia wysokości proponowanej Opłaty abonamentowej, która znajdzie zastosowanie jeżeli Usługobiorca zdecyduje się na skorzystanie z Usługi odpłatnej. Następnie Usługodawca wysyła do Usługobiorcy link do rejestracji w WorkTime Expert. Dalej Usługobiorca powinien postępować zgodnie procedurą opisaną dla Zautomatyzowanych Pakietów Usług w ust. 2 powyżej.

 4. Udostępniony do testowania zostaje WorkTime Expert w zakresie wybranego przez Usługobiorcę Pakietu Usługi oraz dostępnych dla tego Pakietu funkcji dodatkowych. Jednakże, w przypadku okresu testowego Pakietów Usługi innych niż Zautomatyzowane, Usługobiorca ma możliwość testowania również pozostałych Pakietów poprzez ich dowolne włączanie i wyłączanie za pomocą Panelu administratora.

 5. Dalsze świadczenie Usługi po zakończeniu okresu testowego oraz rozpoczęcie Okresu abonamentowego, za który naliczona zostanie Opłata abonamentowa, wymaga wybrania odpowiednich funkcjonalności WorkTime Expert oraz pozostałych działań wskazanych w §3 pkt. 1 Regulaminu. Po spełnieniu tych wymagań, rozpoczęcie Okresu abonamentowego może również, stosownie do decyzji Usługobiorcy, nastąpić także w trakcie okresu testowego.

 6. Jeżeli, Usługobiorca, już w wersji odpłatnej Usługi, chce skorzystać, za Opłatą abonamentową, z innego Pakietu Usługi niż pierwotnie wybrany do okresu testowego: a) w przypadku Zautomatyzowanych Pakietów Usługi wymagany jest kontakt z Usługodawcą, b) w przypadku Pakietów Usługi innych niż Zautomatyzowane może samodzielnie wybrać Pakiet z dostępnych w Panelu administratora.

 7. Warunki świadczenia Usługi określone niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie do także do korzystania z okresu testowego poza kwestiami dotyczącymi Opłaty abonamentowej.

§6 ZAKAZ WPROWDZANIA DO WorkTime Expert TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz do nie wykorzystywanie Usługi w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

 2. Przykładowo, Usługobiorca zobowiązuje się do nie dostarczania do WorkTime Expert treści nawołujących do przemocy lub nienawiści, naruszających dobra osobiste innych, stwarzających zagrożenie dla innych Usługobiorców i Użytkowników Sklepu, zawierających wulgaryzmy oraz do nie podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zakłócenia funkcjonowania WorkTime Expert.

 3. Usługobiorca oświadcza, że Użytkownicy będą przestrzegali obowiązków określonych w ust. 1 i 2 powyżej. Za naruszenia spowodowane przez Użytkowników Usługobiorca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.

§7 OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z WorkTime Expert

Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z zasadą działania i funkcjonalnościami WorkTime Expert przed rozpoczęciem skorzystania z Usługi, a także że znane są mu Wymagania Techniczne oraz aktualna treść Cennika.

§8 PRZERWY TECHNICZNE, USUWANIE AWARII ORAZ USTEREK, SUPPORT

 1. Usługodawca dołoży należytych starań, aby Usługa była świadczona bez zakłóceń.

 2. Usługodawca zobowiązuje się do zastosowania na swoich serwerach odpowiednich zabezpieczeń zarówno przed nieautoryzowanym dostępem – szyfrowanie danych, jak i przed utratą danych – kopie bezpieczeństwa.

 3. W ramach świadczenia Usługi Usługodawca zobowiązuje się, bez dodatkowych opłat, do usuwania Awarii oraz Usterek zgłaszanych przez Usługobiorcę w trakcie Okresu abonamentowego.

 4. Usługodawca dołoży należytych starań, aby usunąć każdą Awarię niezwłocznie, a Usterkę – w terminie kilku dni roboczych. W przypadku braku możliwości usunięcia Awarii lub Usterki Usługodawca zaproponuje alternatywne rozwiązanie umożliwiające poprawne korzystanie z WorkTime Expert.

 5. W przypadku Usługobiorców nie będących Przedsiębiorcami Kwalifikowanymi, usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub wyłączenia dostępu Usługobiorcy do WorkTime Expert w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych. Prace wymienione w zdaniu poprzedzającym będą w miarę możliwości prowadzone w godzinach wieczornych lub nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy, a Usługodawca podejmie starania, by w jak najmniejszym stopniu wpływały one na korzystanie z WorkTime Expert. Przeprowadzanie prac konserwacyjnych lub prac mających na celu wprowadzanie ulepszeń, trwających dłużej niż 60 min, poprzedzone będzie mailowym powiadomieniem z wyprzedzeniem minimum 5-ciu dni i będzie odbywać się w godzinach wieczornych lub nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy. Ograniczenia lub brak dostępu do WorkTime Expert, o których mowa w niniejszym ustępie, nie są traktowane jako Awaria lub Usterka i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.

 6. Informacje niezbędne do rozpoczęcia i korzystania z Usługi przekazywane są w automatycznie generowanych i przesyłanych mailach, a także udostępniane w WorkTime Expert.

 7. Usługodawca oferuje support (wsparcie techniczne) w zakresie opisanym w Cenniku. Support świadczony jest w drodze kontaktu e-mailowego oraz, w przypadkach wskazanych w Cenniku, w drodze kontaktu telefonicznego. Dodatkowo, Usługobiorca może uzgodnić z Usługodawcą świadczenie dodatkowych usług związanych z WorkTime Expert, polegających np. na pomocy przy imporcie lub eksporcie danych, czy dodatkowych szkoleniach odnośnie efektywnego korzystania z WorkTime Expert. Usługi te są odrębnie i indywidualnie wyceniane przez Usługodawcę oraz, po ich uzgodnieniu i zaakceptowaniu, płatne przez Usługobiorcę.

§9 PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Reklamacje dotyczące Usługi Usługobiorca powinien zgłaszać drogą mailową na adres help@worktime.expert. Reklamacja przysługuje w stosunku do Usług odpłatnych.

 2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zgłoszenie powinno zawierać możliwie precyzyjny opis nieprawidłowości / niezgodności / awarii, w tym termin wystąpienia oraz czas ich trwania.

 3. Reklamacje dotyczące rozliczeń, w tym co do wysokości kwot z tytułu Opłat abonamentowych powinny wskazywać: numer faktury, datę jej wystawienia oraz stwierdzoną w fakturze nieprawidłowość.

 4. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć przesłane reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie:

  1. w przypadku Przedsiębiorców Kwalifikowanych – 14 dni od daty ich otrzymania;

  2. w przypadku Usługobiorców nie będących Przedsiębiorcami Kwalifikowanymi - 30 dni od daty ich otrzymania, przy czym w uzasadnionych przypadkach Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, o czym poinformuje Usługobiorcę.

 5. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę w WorkTime Expert lub poprzez korespondencję wysłaną na adres siedziby/prowadzenia działalności wskazany przez Usługobiorcę w WorkTime Expert.

 6. W celu usunięcia wątpliwości wskazuje się, iż Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy uwzględnienia reklamacji w szczególności w stosunku do okresu nie objętego Opłatą abonamentową, a także w przypadku, gdy:

  1. przyczyną reklamacji jest usunięcie lub brak dostępu do danych Usługobiorcy, po rozwiązaniu umowy na świadczenie Usługi, z zastrzeżeniem §11 ust III pkt. 9 oraz §16 pkt. 2. podpunkt 5) litera i. Regulaminu.

  2. przyczyną reklamacji jest zapomnienie przez Usługobiorcę lub Użytkownika hasła i/lub loginu do WorkTime Expert, przy czym w WorkTime Expert jest dostępna funkcja umożliwiająca zmianę hasła i zdefiniowanie nowego hasła w przypadku jego zapomnienia.

  3. przyczyną reklamacji jest ujawnienie przez Usługobiorcę lub Użytkownika danych poufnych (login, hasło, parametry sieci, inne…) nieuprawnionym osobom trzecim.

 7. W przypadku braku zgodności odpłatnej Usługi z umową, Usługobiorca będący Przedsiębiorcą Kwalifikowanym ma prawo do skorzystania z uprawnień, a Usługodawca ponosi odpowiedzialność, w oparciu o przepisy dotyczące zgodności świadczenia z umową zawarte w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Rozdział 5b Ustawy - Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej).

§10 DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe podane przez Usługobiorcę będą przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Usługodawca przetwarza jako administrator dane osobowe Usługobiorcy, lub osób występujących za Usługobiorcę, niezbędne do wykonania umowy o świadczenie Usługi lub do podjęcia działań na żądanie Usługobiorcy, przed zawarciem tej umowy, w tym te, które zostały podane przez Usługobiorcę w toku zakładania Profilu i uruchomienia Usługi.

 3. Usługobiorca oświadcza, że dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżej są zgodne z prawdą i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

 4. W zakresie w jakim Usługodawca przetwarza dane osobowe zamieszczone przez Usługobiorcę, w tym przez Użytkowników, w WorkTime Expert, Usługobiorca występuje jako podmiot przetwarzający, a odnośne prawa i obowiązki stron uregulowane zostały w § 11 poniżej.

 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych podczas korzystania ze Stron WorkTime Expert uregulowane są w Polityce Prywatności (Załącznik nr 1).

§11 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I. Zapisy ogólne

 1. Przedmiot Powierzenia. Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, a Usługodawca powierzenie to przyjmuje.

 2. Czas trwania przetwarzania. Powierzenie przetwarzania danych ma miejsce na czas obowiązywania umowy o świadczenie Usługi, a także do 30 dni po zaprzestaniu jej obowiązywania, przy czym jeżeli Usługobiorca wyraźnie zażąda usunięcia danych przed upływem przedmiotowych 30 dni, termin ten ulega odpowiedniemu skróceniu.

 3. Charakter przetwarzania. Przetwarzanie powierzonych danych obejmuje zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie. Wszystkie powyższe operacje odbywają się w systemach informatycznych, w sposób stały. Przetwarzanie powierzonych danych przez Usługodawcę odbywa się również w sposób i w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Usługodawcę obowiązków ciążących na nim na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Cel przetwarzania. Przetwarzanie powierzonych danych ma miejsce wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie Usługi i na jej potrzeby. Usługodawca przetwarza dane osobowe w imieniu i na rzecz Usługobiorcy.

 5. Rodzaj danych osobowych podlegających powierzeniu oraz kategorie osób, których dane te dotyczą. Powierzeniu podlegają dane osobowe, które Użytkownicy zamieszczają w programie komputerowym WorkTime Expert. Dane te stanowią dane osobowe pracowników i współpracowników Usługobiorcy, dane osobowe klientów Usługobiorcy i obejmują między innymi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, nazwę i adres firmy w przypadku osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, a także wszelkie inne dane osobowe umieszczone w WorkTime Expert przez Usługobiorcę, m. in. w opisach osób, spraw i projektów.

II. Obowiązki Usługobiorcy jako Administratora danych osobowych

 1. Usługobiorca oświadcza, iż jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych oraz do powierzenia ich przetwarzania Usługodawcy w zakresie i w celu wskazanym w niniejszym paragrafie.

 2. Usługobiorca odpowiada za prawidłowość oraz aktualność powierzonych danych osobowych.

 3. Usługobiorcy służy prawo do przeprowadzania audytów i/lub inspekcji przestrzegania postanowień niniejszej paragrafu przez Usługodawcę na zasadach wynikających z niniejszej Umowy.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest współpracować z Usługodawcą w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego wykonania postanowień niniejszego paragrafu.

 5. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za zgodność z prawem poleceń wydawanych Usługodawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych.

III. Obowiązki Usługodawcy jako podmiotu przetwarzającego

 1. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu oraz w sposób wskazany w postanowieniach niniejszego paragrafu.

 2. Usługodawca przetwarza powierzone mu dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Usługobiorcy. Powyższe dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wymogu otrzymania udokumentowanego polecenia nie stosuje się w sytuacjach gdy obowiązek przetwarzania nakłada na Usługodawcę obowiązujące prawo. W przypadku zaistnienia wspomnianego obowiązku prawnego Usługodawca, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, informuje Usługobiorcę o tym obowiązku, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

 3. Udokumentowanym poleceniem Usługobiorcy odnośnie przetwarzania danych osobowych są postanowienia niniejszego Regulaminu. Uszczegółowieniem powyższego jest ewentualna dalsza komunikacja stron dotycząca świadczenia Usługi odbywająca się na podstawie Regulaminu.

 4. Usługodawca zapewnia, by osoby upoważnione z jego strony do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tych danych w tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

 5. Usługodawca podejmuje wszelkie środki wymagane na podstawie art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. [dalej: RODO].

 6. Usługobiorca przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, przewidzianych w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz przepisach prawa.

 7. Usługodawca, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Usługobiorcy poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w dziale III RODO.

 8. Usługodawca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Usługobiorcy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.

 9. Usługodawca, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem powierzonych danych, usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że obowiązujące prawo nakazuje przechowywanie tych danych osobowych. Usunięcie ma miejsce w terminie do 60 dni od ostatniego dnia trwania umowy o świadczenie Usługi. W terminie 10 dni od zaprzestania obowiązywania umowy o świadczenie Usługi, Usługobiorca ma możliwość wyeksportowania danych z WorkTime Expert przy użyciu zawartych w nim rozwiązań technicznych.

 10. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym paragrafie oraz umożliwia Usługobiorcy lub osobie przez niego upoważnionej przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

 11. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę, jeżeli jego zdaniem polecenia wydane mu przez Powierzającego naruszają obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

IV. Audyty i inspekcje

 1. Usługobiorca uprawniony jest do przeprowadzania audytów i/lub inspekcji odnośnie tego czy zastosowana przez Usługodawcę ochrona powierzonych danych osobowych spełnia postanowienia niniejszego paragrafu.

 2. Usługobiorca uprawniony jest do przeprowadzenia u Usługodawcy audytów i/lub inspekcji, w godzinach pracy Usługodawcy, za uprzednim 14-dniowym uprzedzeniem.

 3. Usługobiorca zapewnia, by przeprowadzane przez niego audyty, bądź inspekcje nie zakłócały pracy Usługodawcy pod kątem czasu, sposobu oraz częstotliwości ich wykonywania.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie przeprowadzanych kontroli oraz do korzystania z nich wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celu kontroli. W szczególności Usługobiorca przeprowadza kontrole z poszanowaniem tajemnic przedsiębiorstwa Usługodawcy oraz zobowiązań Usługodawcy wobec podmiotów trzecich w zakresie poufności. Usługobiorca odpowiada wobec Usługodawcy za szkody spowodowane brakiem zastosowania się do niniejszego postanowienia.

V. Dalsze powierzenie przetwarzania danych

 1. Usługobiorca wyraża ogólną zgodę na dalsze powierzenie (podpowierzenie) przez Usługodawcę przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim.

 2. Usługodawca oświadcza, iż podpowierza przetwarzanie danych osobowych: firmom od których wynajmuje serwery tj: Hetzner Online GmbH z siedzibą w Gunzenhausen w Niemczech oraz Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie w Polsce, a Usługobiorca nie wnosi co do powyższego sprzeciwu.

 3. Usługodawca zobowiązuje się poinformować Usługobiorcę o wszelkich zmianach dotyczących zastąpienia podmiotu, któremu podpowierzył przetwarzanie danych, lub dodani innych podmiotów, którym podpowierzył przetwarzanie danych, umożliwiając Powierzającemu wyrażenie sprzeciwu wobec tych zmian.

VI. Odpowiedzialność Usługodawcy

W przypadku Usługobiorców nie będących Przedsiębiorcami Kwalifikowanymi, Usługodawca odpowiada za szkody rzeczywiste poniesione przez Usługobiorcę w wyniku niezgodnego z niniejszym paragrafem przetwarzania danych osobowych, zawinionego przez Usługodawcę, na zasadach wynikających z Regulaminu. Dalej idąca odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona. W przypadku Usługobiorców nie będących Przedsiębiorcami Kwalifikowanymi Usługobiorca odpowiada za niezgodne z niniejszym paragrafem przetwarzanie danych osobowych, na zasadach wynikających z Regulaminu.

§12 ZACHOWANIE DANYCH USŁUGOBIORCY

 1. Po zaprzestaniu obowiązywania umowy na świadczenie Usługi Usługodawca zastrzega sobie prawo do zachowania zanonimizowanych danych związanych ze sposobem korzystaniem przez Usługodawcę z WorkTime Expert w zakresie niezbędnym dla prowadzenia statystyki i analityki. Dane w tym zakresie są również zapisywane i analizowane w trakcie korzystania z Usługi.

 2. Na potrzeby ewentualnego wznowienia korzystania z Usługi, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zachowania danych wprowadzonych do WorkTime Expert przez Użytkowników, innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, przez okres 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania umowy o świadczenie Usługi, w tym stosownie do §3 pkt. 9 powyżej, lub w związku z upływem ostatniego Okresu Abonamentowego, o ile Usługobiorca wyraźnie nie zażąda ich usunięcia przed upływem przedmiotowych 30 dni.

 3. Usługodawca zachowuje dane w zakresie i dla potrzeb umożliwienia eksportu danych przez Usługobiorcę, o którym mowa w §11 ust. III pkt. 9. powyżej oraz §16 pkt. 2. podpunkt 5) litera i. i poniżej.

§13 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY USŁUGOBIORCY BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ KWALIFIKOWANYM

 1. Usługobiorca będący Przedsiębiorcą Kwalifikowanym, który zawarł umowę o świadczenie Usługi na odległość, tj. np. za pośrednictwem Stron WorkTime, może od niej odstąpić w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od zawarcia umowy o świadczenie Usługi.

 2. Usługodawca informuje, że rozpoczyna udostępnianie Usługi, która stanowi udostępnianie treści cyfrowych, od momentu zawarcia umowy o jej świadczenie. Odbywa się to na żądanie Przedsiębiorcy Kwalifikowanego i za jego zgodą, które to żądanie i zgoda wyrażane są w procesie zawarcia umowy. W związku z powyższym Przedsiębiorcy Kwalifikowanemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wstecz, tj. w stosunku do, i w zakresie, Usługi świadczonej przez Usługodawcę do czasu złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Przedsiębiorca Kwalifikowany musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym pocztą zwykłą lub pocztą elektroniczną. W przypadku składania takiego oświadczenia elektronicznie Usługodawca niezwłocznie prześle Usługobiorcy potwierdzenie jego złożenia.

 4. Przedsiębiorca Kwalifikowany może skorzystać z wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (Załącznik 2), jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Przedsiębiorca Kwalifikowany wysłał Usługodawcy informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi uważana jest ona za niezawartą. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Przedsiębiorcy Kwalifikowanemu Opłatę abonamentową w części proporcjonalnej do części Okresu abonamentowego objętego odstąpieniem.

 7. Usługodawca dokonuje zwrotu części Opłaty abonamentowej przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Przedsiębiorca Kwalifikowany, chyba że ten ostatni wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, zaproponowany przez Usługodawcę, który nie wiąże się dla Przedsiębiorcy Kwalifikowanego z żadnymi kosztami.

§ 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. W odniesieniu do Usługobiorców nie będących Przedsiębiorcami Kwalifikowanymi - Usługodawca ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie Usługi, w tym przetwarzania powierzonych danych, do wysokości faktycznie poniesionej straty Usługobiorcy, przy czym nie większej niż wysokość uiszczonej Opłaty abonamentowej za Okres abonamentowy, w którym szkoda wystąpiła. W odniesieniu do Usługobiorców będących Przedsiębiorcami Kwalifikowanymi - Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie Usługi, w tym przetwarzania powierzonych danych, w przypadku zaistnienia po jego stronie winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

 2. W odniesieniu do Usługobiorców nie będących Przedsiębiorcami Kwalifikowanymi, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem okoliczności od niego niezależnych, w szczególności wynikające z niewłaściwego korzystania z WorkTime Expert, działania osób trzecich, awarii sprzętu, przerw w dostępie do Internetu, braku prądu.

 3. Usługodawca nie weryfikuje rodzaju oraz treści informacji wprowadzonych przez Użytkowników do WorkTime Expert, i nie ingeruje w nie. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za te treści, a także za treści generowane, przechowywane lub przesyłane przez WorkTime Expert przez Użytkowników.

§ 15. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej, nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z WorkTime Expert w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, przez Okres abonamentowy oraz okres testowy na następujących polach eksploatacji:
  a) wykorzystanie poprzez przeglądarkę internetową funkcjonalności WorkTime Expert, udostępnionych Usługobiorcy przez Usługodawcę;
  b) zapisywanie i zwielokrotniane na potrzeby wewnętrzne Usługobiorcy treści raportów generowanych przez WorkTime Expert, w zakresie w jakim możliwość ta została udostępniona przez Usługodawcę;
  c) Udostępnianie egzemplarzy raportów generowanych przez WorkTime Expert kontrahentom Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rozliczeń.

 2. Poza licencją określoną w niniejszym paragrafie Usługobiorca nie nabywa jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych przysługujących Usługodawcy. Usługobiorcy w szczególności nie wolno, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, klonować, emulować, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać, wypożyczać, leasingować, odsprzedawać, modyfikować, dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej lub demontażowi, tłumaczyć, adaptować, ani tworzyć prac pochodnych w oparciu o WorkTime Expert lub jakąkolwiek jego cześć, podejmować prób ominięcia jakichkolwiek technicznych ograniczeń WorkTime Expert, przekazywać licencję lub udzielać sublicencji na korzystanie z WorkTime Expert osobom trzecim.

 3. Wszelkie przejawy korzystania z WorkTime Expert w sposób naruszający licencję przyznaną Usługobiorcy w niniejszym paragrafie, stanowią podstawę do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym oraz do zablokowania Usługobiorcy dostępu do WorkTime Expert. Powyższe uznaje się za ważne przyczyny rozwiązania umowy.

 4. Z tytułu naruszenia licencji Usługobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Usługodawcy kary umownej w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przejaw naruszenia. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Usługodawcę odszkodowania na zasadach ogólnych, w kwocie przewyższającej wysokość kary umownej.

 5. Z zastrzeżeniem powyższych ustępów, Usługodawca informuje, że treści zawarte na Stronach, w tym nazwa WorkTime Expert, logo, zdjęcia, teksty, układ Stron, stanowią własność Usługodawcy lub zostały wykorzystane za zgodą podmiotów uprawnionych i podlegają ochronie prawnej, w szczególności w zakresie praw własności intelektualnej. Kopiowanie i rozpowszechnianie, bądź inne nieuprawnione wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów ze Stron jest zabronione.

§ 16. KLAUZULA POUFNOŚCI

 1. Każda strona zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji poufnych przekazanych jej przez drugą stronę („Stronę Ujawniającą”) w ramach wykonywania postanowień Regulaminu.

 2. Strona Otrzymująca Informacje poufne („Strona Otrzymująca”) zobowiązuje się w szczególności:

  1. odpowiednio zabezpieczyć Informacje poufne przed utratą, kradzieżą oraz nieuprawnionym dostępem osób trzecich, wykazując w tym zakresie co najmniej taką staranność z jaką traktuje własne tajemnice przedsiębiorstwa, jednak zawsze z zachowaniem należytej staranności;
  2. wykorzystywać Informacje poufne wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień Regulaminu;
  3. nie powielać, kopiować nośników Informacji poufnych, o ile nie jest to konieczne do realizacji postanowień Regulaminu;
  4. nie ujawniać ani nie udostępniać Informacji poufnych większej liczbie swoich reprezentantów, pracowników oraz współpracowników niż jest to niezbędne do postanowień Regulaminu oraz uzyskać od tych osób zobowiązanie do zachowania poufności co najmniej tak restrykcyjne jak to zawarte w Regulaminu; za działania i zaniechania tych osób Strona Otrzymująca odpowiada jak za własne działania i zaniechania,
  5. usunąć Informacje Poufne w terminie 60 dni od dnia zakończenia umowy o świadczenie Usługi, przy czym:
   i) Usługodawca umożliwia Usługobiorcy eksport danych zamieszczonych przez Użytkowników w WorkTime Expert za pomocą narzędzi zawartych w WorkTime Expert przez okres 10 dni od dnia zakończenia obowiązywania umowy o świadczenie Usługi;
   ii) Strona Otrzymująca uprawniona jest do zatrzymania kopii Informacji poufnych w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążących na Stronie Otrzymującej obowiązków wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa oraz w zakresie niezbędnym do udokumentowania przez Stronę Otrzymującą zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się również nie wykorzystywać bezpośrednio lub pośrednio Informacji poufnych Usługodawcy do tworzenia oprogramowania, które byłoby znacząco podobne do WorkTime Expert.

 4. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy Informacji poufnych nie ma zastosowania do informacji:

  1. wykorzystywanych lub ujawnianych po uzyskaniu uprzedniej zgody Strony Ujawniającej, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności,
  2. które Strona Otrzymująca zobowiązana jest ujawnić na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 
  3. ujawnionych do wiadomości publicznej w sposób inny niż przez naruszenie Regulaminu,
  4. które Strona Otrzymująca pozyska we własnym zakresie, niezależnie od Strony Ujawniającej, bez naruszenia Regulaminu.
 5. Zobowiązania określone niniejszym paragrafem obowiązują dopóki informacje spełniają przesłanki Informacji Poufnych zgodnie z Regulaminem, jednak nie krócej niż w okresie obowiązywania umowy o świadczenie Usługi oraz 5 lat po jej zakończeniu.

§ 17. ZMIANA WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUGI, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Adres e-mail wskazywany przez Usługobiorcę przy zakładaniu Profilu uznaje się za adres kontaktowy Usługobiorcy, właściwy do kierowania wszelkich oświadczeń Usługodawcy. Adres ten Usługobiorca może zaktualizować za pośrednictwem Profilu. Dodatkowo Usługobiorca może zdefiniować w Profilu osobny adres e-mail na potrzeby przesyłania informacji bilingowych – faktur i faktur pro forma.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym Cennika. O zmianach Usługodawca informuje Usługobiorcę w drodze ich publikacji na Stronach WorkTime Expert oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy nie później niż

  1. 7 dni przed końcem bieżącego Okresu abonamentowego trwającego do 30 dni włącznie,
  2. 14 dni przed końcem bieżącego Okresu abonamentowego trwającego powyżej 30 dni a mniej niż 365 dni,
  3. 30 dni w przypadku Okresu abonamentowego trwającego 365 dni lub dłużej.
   Zmiany stają się skuteczne o ile Usługobiorca nie zadeklaruje woli zakończenia korzystania z Usługi do czasu rozpoczęcia nowego Okresu abonamentowego oraz uiści Opłatę abonamentową przypadającą za nowy Okres abonamentowy zgodnie ze zmienionym Regulaminem, w tym Cennikiem.
 3. Przyjmuje się, że zmiana danych rejestrowych Usługodawcy, w jak i zmiany adresów internetowych, przy pomocy których świadczona jest Usługa, nie stanowią zmiany Regulaminu. O zmianach tych Usługodawca informuje w drodze ich publikacji na Stronach WorkTime Expert oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy nie później niż 7 dni przed wejściem w życie zmian.

 4. W odniesieniu do Usługobiorców nie będących Przedsiębiorcami Kwalifikowanymi, wszelkie spory mogące wyniknąć z zawarcia i wykonania umowy na świadczenie Usługi zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Usługodawcy.

 5. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Usługodawca informuje, iż przypadku zaistnienia sporu na podstawie lub w związku z umową o świadczenie Usługi Przedsiębiorca Kwalifikowany może skorzystać z:

  1. mediacji, uregulowanej w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (art. 1831do 18315), o ile Usługodawca zawrze z Przedsiębiorcą Kwalifikowanym umowę o mediację lub Usługodawca wyrazi zgodę na mediację w trybie wskazanym w przepisach; w celu usunięcia wątpliwości zastrzega się, iż niniejsza informacja nie stanowi po stronie Usługodawcy zawarcia umowy o, lub wyrażenia zgody na mediację;
  2. postępowania pojednawczego, uregulowanego w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (art. 184-186) przez złożenie do sądu wniosku o zawezwanie Usługodawcy do próby ugodowej w trybie wskazanym w przepisach, co nie wyłącza innych środków prawnych oraz sposobów dochodzenia roszczeń przysługujących Przedsiębiorcy Kwalifikowanemu na podstawie przepisów prawa.

Załącznik 1Polityka prywatności
Załącznik 2Formularz odstąpienia od umowy (dotyczy Przedsiębiorcy Kwalifikowanego)

Regulamin w pliku PDF do pobrania tutaj »